۱۴ خرداد ۱۳۹۶

رادیو نبود


آقاهه گفت مردم در اوائل قرن در سکوت زندگی می‌کردند. رادیو نبود. شما خودتان به تاریخ ورود رادیو رجوع کنید. آن‌وقت‌ها همان مردم بیش‌تر در روستا بودند و کشاورز. تمام هفته صدایی نبود.  بعد یک‌شنبه می‌رفتند کلیسا پای منبر کشیش محل. 

هیچ نظری موجود نیست: