۳ اردیبهشت ۱۳۹۶

سیستم و ضد سیستم


اول یک سیستم هست، بعد یک ضد سیستم ساخته می‌شود، خود سیستم ضد سیستم‌اش را می‌سازد و از آن، لولو، هیولایش را.  و دیگر دمکراسی از کار می‌افتد. دیگر هیچ بحث و گفتگویی نخواهد بود. دیگر هیچ کس حرفی دیگر- هر حرفی، نخواهد داشت. پس برای حفظ سیستم به نامزد سیستم رأی بدهید و برای  حذف  نامزد ضدسیستم، لولو، هیولا- به نامزد سیستم رأی بدهید.

ضد سیستم در این میدان بازی ضامن سیستم است.
و سیاست تنها در انتخابات از صندوق بیرون آمده و دوباره بعد از انتخابات به صندوق بازمی‌گردد.