۱ فروردین ۱۳۹۶

روبرت آنتلمکریستیان بوبن نوشته روبرت آنتلم که به ارودگاه‌های مرگ برده شده بود و نزدیک بوده بمیره، تو پیاده رو در پاریس به دوستش می‌گه: من تفاوتی میان دنیا و اردوگاه‌های نازی نمی‌بینم. ترک زنت چون که پیر و زشت شده، نازیسم است.

هیچ نظری موجود نیست: