۶ بهمن ۱۳۹۵

این زنان در حجاب


این زنان در حجاب، زیبا، پوستر و باقی، در اینجا و آنجا، هرجا فریب زشتی‌ست. آن هم وقتی از سوی مردان ترویج و تبلیغ می‌شود. ببینید:  زن زیبا در حجاب هم زیباست.
 تکلیف زن زشت را روشن کنید.

همه، تکرار می‌کنم همه، از همان روش و از یک روش استفاده می‌کنند. نمایش. و در نمایش فریب هست. نمایش فریب است. تصویر، پوستر زنی زیبا در حجاب، پیچیده پرچم امریکا. ظاهرا سیاه. اما زیبا و مخصوصا جوان.
داعش هم. همه در زمین هم بازی می‌کنند، در یک زمین. تنها طالبان کمتر در این بازی وارد شد: زن در اندرون بماند. آنها به زن، با زن کار داشتند. با جوانی و زیبایی‌اش کار نداشتند. تنها طالبان بکارت داشتند. بدوی. خیلی بدوی.  و بکر. همان تصویر ارکائیکی که فروید از آن می‌گوید. که مرد، هر مردی از زن دارد. اما عقب‌رانده شده. پس‌زده. طالبان مای ارکائیک است.

حجاب زنی زشت را تبلیغ کنید. آقایان
فمن‌ها هم تن‌هایی جوان و زیبا داشتند. نمی‌توانستند پیامشان را با تن‌های پیر  و چروک و پستان‌هایی آویزان برسانند. اینطور به نظر می‌آید.

هیچ نظری موجود نیست: