۶ تیر ۱۳۹۵

تنگ‌شدن


از یازده سپتامبر اندک اندک و آهسته و- یواشکی مردم تنگ شدن آزادی‌شان را در همه‌جا- فرودگاه و هواپیما و ایستگاه قطار و قطار و کوچه و باقی پذیرفتند. رفته رفته این محدوده تنگ‌تر هم خواهد شد و مردم خواهند پذیرفت.
القاعده و داعش این نتیجه را داشته است و به یکی از اهدافش رسیده است. کاپیتالیسم اما نه تنها سر جایش باقی‌ست، پیش هم رفته است.

هیچ نظری موجود نیست: