۶ تیر ۱۳۹۵

فیش‌حقوقی


می‌گویند در فرهنگ یونان قدیم و ژاپنِِ هنوز امروز احساس گناه و امر تقصیر نبوده. در ادیان توحیدی‌ست که چیزی به عنوان گناه وجود دارد. مردمان یونان قدیم شرم می‌کردند و ژاپنی‌های امروز.

فکر می‌کنم که گناه، اداره امورِ تقصیر را به دین و احیانا به خدا وامی‌گذارد. شرم اما شخصی‌ست. مدیریتش با خود آدم است.

هیچ نظری موجود نیست: