۶ تیر ۱۳۹۵

شارل پگی


شارل پگی گفته: نبرد میان قهرمان و درست‌کار نیست، میان حکیم و قدیس هم نیست. میان پول است، تنها در سویی و در سویی دیگر قهرمان و درست‌کارو حکیم و قدیس با هم. نبرد میان پول است و تمام معنویت.

این را هم گفته: هر چه فلسفه گم کند، فقه پیدا نمی‌کند. پول پیدا می‌کند. 
یکی دیگر هم گفته: مدرنیته را یا با پول آٌغاز می‌کنیم یا آغاز نمی‌کنیم.

هیچ نظری موجود نیست: