۶ تیر ۱۳۹۵

مرغابیامون


مرغابیامون الاخون والاخون شدند. اومدند در خشکی زیر درخت زیزفون دراز کشیدند.

هیچ نظری موجود نیست: