۱۴ بهمن ۱۳۹۴

افسون‌زدایی ادبیاتآنچه در دون کیشوت دیده نمی‌شود  این رویای قهرمان‌های شهسواری‌ست. دون کیشوت ظرفیت بودن در واقعیت را ندارد. اندیشه او از دنیا از کتاب‌های شهسواری می‌آید. دون کیشوت می‌خواهد در ادبیات باشد. ادبیاتی که قهرمانان شهسوار قرون وسطی  را نقل کرده است. تصویری رمانتیک از شهسواری.
سروانتس کسی‌ست که در آغاز دوران مدرن می‌زیسته. سروانتس خوب می‌دانسته و دریافته  که دوران مدرن خاطره تجلیل شده گذشته است. که مدرن مخالفت با واقعیت است. از گذشته اسطوره ساختن است.
رنه ژیرار از افسون زدایی ادبیات مدرن می‌گوید که دیده نشده.  از تمسخری که در آن هست. خوانده نشده. دون کیشوت بی‌نوا، بی‌چاره عشق است اما هنوز معشوق را  نه دیده و نه شناخته. بی‌نوا، بی چاره عشق است چون قهرمان‌های شهسواری. او نقش بازی می‌کند.  

هیچ نظری موجود نیست: