۴ خرداد ۱۳۹۴

جعبه آچار


آقاهه گفت: اولاند دید تاریخی ندارد، به جعبه آچار معتقد است. از اهالی امروز است. 

هیچ نظری موجود نیست: