۴ خرداد ۱۳۹۴

فرق سوژه با فرد


الن بادیو گفت: اندیویدو- فرد با سوژه فرق می‌کند.


الن بادیو گفت: مسئله- جنگ مذهبی- اسلام، البته به تاخیر اندازنده، به صورت مصنوعی ساخته شده تا توسعه و گسترش الیگارشی ترانس‌تمدن کاپیتالیست فردگرای طماع، هم‌چون تمدنی یکتا پیش برود. مثل زمان جمهوری سوم که ژول فری هم، تئوریسین امپریالیسم- کلونیالیسم فرانسوی‌اش بود و هم سرکوب‌کننده کمون پاریس. همان‌ زمان هم جنگ کشیش-ملا را راه انداختند در برابر لائیسیته، برای سرگرم کردن و مشغول کردن جوانان.
هیچ فرقی میان امیر سعودی و بروکرات چینی و صاحب صنعت و کارخانه‌دار غربی نیست. اسلام کاری با کاپیتالیسم ندارد. خدا مرده است و جنگ  بالای سر جسد است. خواهید دید که وقتی جوامع توسعه پیدا کردند مساجد خالی خواهند شد. 

هیچ نظری موجود نیست: