۴ خرداد ۱۳۹۴

رابطه هنر و هنرمند و اینا


نوشته بود جعفر پناهی فرزند اثرشه. یا تاکسی تهران صاحب جعفر پناهیه. رابطه هنر و هنرمند و اینا.

هیچ نظری موجود نیست: