۲۰ فروردین ۱۳۹۴

فشار


فشار اخبار همان فشار قبر است. 

هیچ نظری موجود نیست: