۵ اسفند ۱۳۹۳

کشور ممکن‌ها


ایران کشور ممکن‌هاست. اما هر ممکنی. ایران خاتمی‌ممکن و احمدی‌نژاد‌ممکن است. هر دو با هم. در حتی یک دهه. یک نسل. پشت سرهم. ایران کشور معجزه‌ممکن است. 

هیچ نظری موجود نیست: