۸ اسفند ۱۳۹۳

پیامبر و دیوانه


رادیو گفت در زبان عبری واژه پیامبر واژه دیوانه هم هست.

هیچ نظری موجود نیست: