۲۳ آذر ۱۳۹۳

پیریپیری

باعث نمی‌شود در آینه نگاه نکنیم

و وقتی خود را می‌بینیم
نگوییم

این‌ است  آن‌چه بعدها خواهم  بود

بدک هم نیست

از شعرهای شاعری فرانسوی و ترجمه سرسری نیشابور


پیری
این نیست

که از حافظه طلاق بگیری
این است که او را عروس خود کنی

نازش کنی و نوازشش
مهربان  با او حرف بزنی

ممنون باشی‌
تعلق‌ خاطرش را

وفاداری طولانی‌اش را

به او پشت نکنی

کاری نکنی که شک کند به  حضور همیشه حاضرش در تو

هیچ نظری موجود نیست: