۲۳ آذر ۱۳۹۳

دختر


آقای ر پرسید: امروز در ایران معشوقه را چه می‌گویند. گفتم جوان‌ها می‌گویند: دوست دختر. زنان- دختران هم معشرق را می‌گویند دوست پسر. آقای ر از شنیدن این دو عبارت تعجب کرد. گفت عجیب است. دختر که دختر است. دختر دختر کسی‌ست و پسر پسر کسی‌ست. معشوق نباید دختر و پسر آدم را تداعی کند. گفتم ما همان یک کلمه را داریم که جنس را هم می‌رساند. فرزند دختر من. فرزند من که دختر است. دوست دخترم  که دختر من نیست و دختر است. دختر قبل از هر چیز جنس را نشان می‌کند. یا نه قبل از هر چیز فرزند  کسی بودن را؟ دختر هم‌زمان فرزند کسی و مونث است.

آقای ر سکوت کرد و بعد از سکوت گفت: در زبان فرانسه برای پسر دو واژه هست. اگر بخواهد کسی به پسری و پسرش اشاره کند. اما برای دختر یک واژه.

هیچ نظری موجود نیست: