۱۳ آذر ۱۳۹۳

بروید کنار


رادیو گفت خدا پاسخ نیست پرسش است و
گفت بروید کنار بگذارید بپرسم

هیچ نظری موجود نیست: