۲۱ تیر ۱۳۹۳

فاعل‌هایی کهجمله‌هایم به فعل نمی‌رسند. فاعل‌هایی که نمی‌دانند چه می‌کنند. 

هیچ نظری موجود نیست: