۲۱ تیر ۱۳۹۳

بالزاک بخوانیدرادیو سر ظهر گفت رستوران‌ها بعد از انقلاب پیدایشان شد. بعد از انقلاب فرانسه. نظام کهنه را که برانداختند، سرآشپزها بی‌کارشدند. بعد رفتند رستوران باز کردند. مردم هم که بعد از دوران وحشت اشتهایشان باز شده بود راهی رستوران‌ها شدند. رادیو گفت بالزاک بخوانید. 

هیچ نظری موجود نیست: