۱۲ خرداد ۱۳۹۳

تاریک است اتاق آقا


غسل داده نداده. نامجو توهین کرده نکرده. جقدر قابل تآویل. چقدر تآویل‌پذیر. فقط فیل مولوی نبود.
تاریک است اتاق آقا. 

هیچ نظری موجود نیست: