۲۸ خرداد ۱۳۹۳

زخم ایوب


شده بود زخم ایوب
ایوب هم نه
زخم ایوب
ایوب را به‌جا می‌آوردند به خاطر زخم‌اش
زخم را به‌جا نمی‌آوردند به خاطر ایوب
شده بود زخم ایوب