۴ خرداد ۱۳۹۳

تنها رویا باقی مانده


 تنها رویا
باقی مانده و
 اندیشه


روبا با آرزو فرق دارد

هیچ نظری موجود نیست: