۴ فروردین ۱۳۹۳

چقدر مهمان


امروز باد آمد. تگرگ آمد. رگبار آمد. آفتاب آمد. سایه آمد.
بعد شب آمد.

هیچ نظری موجود نیست: