۷ اسفند ۱۳۹۲

خیابان سن‌دونی پاریسدر خیابان سن دونی پاریس زنانی خودشان را می‌فروشند و زنانی خودشان را نمی‌فروشند.  هر دو پالتو پوست بر تن دارند.  و زیر پالتو سینه‌هایی گشوده. زنانی که خودشان را می‌فروشند منتظر مردانند، ناشناس و زنانی که خودشان را نمی‌فروشند منتظر شوی‌شانند، ناشناخته. خیابان سن دونی پاریس از شمال به جنوب، پر از همه چیز است. از کرد و سیاه و هندی و مغربی و یهودی. از مغازه‌هایی که عمده می‌فروشند و خرده. جامه‌هایی زنانه بریده و دوخته برای زنانی که خودشان را نمی‌فروشند و زنانی که خودشان را می‌فروشند.  خیابان سن دونی پاریس پر از همه چیز است، و پر از مشتری. 

هیچ نظری موجود نیست: