۲۹ مهر ۱۳۹۲

کی

رادیو گفت  دوستی کی آخر آمد

۱ نظر:

ناشناس گفت...

دوست مشمار آن که در نعمت زند
دست یاری و برادرخواندگی
دوست آن دانم که گیرد دست دوست
در پریشان حالی و درماندگی
ناشناس