۲۰ مهر ۱۳۹۲

جمعیت حمایت از حقوق کودک و


شورای اروپا ختنه زن را حرام و ختنه مرد را مکروه اعلام کرده است.
جمعیت حمایت از حقوق کودک از این کراهت خواندن  دفاع  می‌کند. می‌گوید تن کودک متعلق به خودش است. نه به پدر و مادر تعلق دارد و نه به دین. بزرگ که شد خودش برود قسمتی از خودش را ببرد. از خودش یپرسد ایا می‌خواهد که قسمتی از خودش را ببرد و پاسخ بدهد.
یکی می‌گوید تن هم دارد لاییک می‌شود. یکی می‌گوید دارید راسیسم- احساسات راسیستی را تحریک می‌کنید، را رواج می‌دهید: این جا منظور مسیحیان هستند که خود را تافته جدا بافته از یهودیان و مسلمانان می‌دانند و آنان را قضاوت می‌کنند. یکی می‌گوید مسیح هم ختنه شده بود.
یکی می‌گوید این‌ها یعنی شورای اروپا این ختنه را با ختنه آنگلوساکسون قاطی کرده‌اند. می‌گوید در اینگیلیس-«پوری‌تن» از فلان قرن به دلابل علمی و پزشکی و دوری از خود ارضایی مردان را ختنه کردند می‌گوید بچه‌های لیدی دی هم ختنه‌اند. امریکایی‌ها خیلی هاشان ختنه‌اند و هر از گاهی بحث در می‌گیرد به دور چرایی ختنه. یکی می‌گوید فلان نهاد پزشکی ختنه را به عنوان مانعی در برابر ایدز- سیدا مطرح کرده است. یکی می‌گوید در این جای حرف هست.
یکی می‌گوید  خطر هست که این هر دو ختنه مردانه و زنانه یکی برداشت شوند. یکی از خشونت ختنه می‌گوید. یکی می‌گوید که مکان ختنه از دایره خانه و خانواده و دین به بیمارستان منتقل شده است.  از مراسم هم دور شده است.
یکی از پیش‌رفت- دخالت  قانون در خانه‌ها  و کارِِ خانه‌ها می‌گوید.

من دلم برای کودک با حقوق می‌سوزد. چه تنهاست. وقتی قرار باشد برای بریدن نکه‌ای از خودش که بیعت با خدا بود- نماد، به تنهایی تصمیم بگیرد. خدا را که مرداندند. دین را که جارو کردند. حالا نوبت پدر و مادر رسیده است. به زودی کودکان را به محض آمدن به این دنیا از والدین خواهند گرفت و به خودشان خواهند داد. بزرگ کنید خودتان را ای کوچکان.

به ما آموخته بودند که پدر قانون است. که پدر قانون را نشان پسر می‌دهد. پدر دیگر چیزی ندارد که نشان پسر بدهد.
تعلق را دارند از میان می‌برند. همه بی‌صاحب می‌شوند.

هیچ نظری موجود نیست: