۲۰ مهر ۱۳۹۲

مسافر


خانه‌هایی هستند که
ناگهان کوچه‌ای از کنارشان رد شده‌است
خانه‌هایی هستند که
ناگهان قطاری از کنارشان رد شده است
خانه ساکن می‌شود
کوچه‌ای می‌گذرد
قطاری سوت می‌کشد

مسافر نشسته در قطار به خانه‌ای می‌اندیشد که
ناگهان کوچه‌ای از کنارش رد می‌شود
قطاری ناگهان از کنارش رد می‌شود
اندیشه مسافر نشسته در قطار می‌رود
صدایی می‌گوید
ایست‌گاه سنت ژان
مسافر نمی‌داند این کدام یحیی است
یحیای یشارت دهنده؟
یحیای آب‌دست؟

مترو بوی تیعید می داد

هیچ نظری موجود نیست: