۲۹ مهر ۱۳۹۲

خاصیت چسبندگی


رادیو می‌گفت
دوستی خیلی پیچیده‌تر  از عشق و عاشقی‌ست
سخن از عشق و عاشقی اشاره به سکسوالیته است
می‌گفت در عشق و عاشقی معلوم است که چرا دو نفر به هم چسبیده‌اند
وقتی آن چسبنده هم از بین می‌رود خاصیت‌اش
 عشق و عاشقی هم دود می‌شود و به هوا می‌رود
اما دوستی
بعد اضافه کرد رادیو که
خوب است  آدم پیر می‌شود و این خاصیت کاهش پبدا می‌کند و اجازه می‌دهد دو آدم ببینند با هم چه‌کار دارند

هیچ نظری موجود نیست: