۱۰ شهریور ۱۳۹۲

لاله‌عباسی


سر راهم گل لاله عباسی دیدم. ابن‌جا می گویند زیبای شب. با زیبا در شب. شما هم از گل‌هایش که وقتی باز می شد بسته می شد و سرش به خود می‌پیچید بادکنک درست می کردید. بر دم‌شان می دمیدید تا بترکد و صدا کند. تا خوش‌حال شوید. به همین سادگی. و بعد تخمش. که می‌ریخت. ان تخم سیاه عجیب‌شکل. به درد جادوگری می‌خورد. در جیب‌های کودکی من - به قول حضرت کیارستمی هنوز از آن دانه‌ها هست.  با بزرگ شدن من قدرت جادوی‌شان کوچک  شد.

هیچ نظری موجود نیست: