۱۰ شهریور ۱۳۹۲

به ذوق جستجو می‌باید از خود تا ابد رفتن

 هزار امروز و فردا دی شد و فردا نشد پیدا