۱۴ مرداد ۱۳۹۲

تن طبقاتی


رادیو دارد می گوید که ما تن طبیعی نداریم. تن فرهنگی داریم. تن اجتماعی- طبقاتی داریم. با رادیو موافقم.

هیچ نظری موجود نیست: