۲۹ تیر ۱۳۹۲

آخرش


- آخرش این زندگی ما را می‌کشد


- آبم مده
نانم مده

در ماه رمضان

حالا از این که بگذریم من به زمانه‌ای که روزی تنها آب بوده است و نان  غبطه می‌خورم

روز
اب
نان

دیدید چگونه از شمس‌ام جدا شدم؟


- گوگل می‌پرسد: تازه چه خبر؟
می‌گویم غبطه یعنی:
«آرزو بردن به نیکویی حال کسی بی آن که زوال آن
از او خواهد»


- چرا بعضی‌ها غایب‌اند این روزها؟
این گوگل به غیبت شما بی‌اعتناست
باشید
نباشید
دمش را هم تکان نمی‌دهد


- با روان کاوان معاشرت داشته‌ام- دور از دیوان
ایرانی و غیرایرانی- فرانسوی لاکانی
خودمرکزبین و خودخواهند
گاهی بی‌شعور اجتماعی
یا فرزندان پدرو مادرهای خوب مراوده داشته‌ام
لااابالی‌اند

هیچ نظری موجود نیست: