۱۳ تیر ۱۳۹۲

این قطارهای باری


دیگر زمانش رسیده که از خود جدا شوم


وای وای
این قطارهای باری
چه آوازی
چه آوازی


زیزفون سرساعت معینی
شب که می‌رسد
عطرش را رها می‌کند

هیچ نظری موجود نیست: