۷ تیر ۱۳۹۲

سایه‌اش از سر ما کم


ما زیر سایه خورشید هر جا که باشد  می‌نشینیم. از خدا می‌خواهیم که سایه‌اش را از سرمان کم نکند.
گاهی اما همه آفتاب می‌شود و سایه‌اش از سر ما کم. یا همه  سایه و خورشید کم.  

هیچ نظری موجود نیست: