۲۶ خرداد ۱۳۹۲

کشتی


نمی‌دانم نظام کیست و چیست. و نمی‌دانم این مردم بودند که نظام را به کشتی‌ تیر خورده شان سوار کردند یا نظام بود که مردم را سوار کشتی شکسته‌اش کرد در هر صورت کشتی شکسته غرق نشد.  می‌دانم که کشتی نظام از کشتی تیرخورده مردم شکسته است. می‌دانم نظام به مردم نیاز دارد. این یکی از حرف‌هایش بود. مردم به نظام نیاز ندارند اما نمی‌خواهند کشتی‌اش  غرق شود.  و باز در هر صورت نظام هم مثل مردم زنده و متحول است. حداقل قابلیت‌اش را دارد،
ابن را به طور مرتب در این چند دهه نشان داده‌است.  به مردان‌اش بنگرید.

هیچ نظری موجود نیست: