۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۲

کدام مرجع


 نوشته شده است جایی که رهبر مشایی را ترجیح می‌دهد به رفسنجانی. یعنی در یک انتخاب نهایی.
آن‌چه که مسلم است می‌خواهم بگویم آن‌چه که روشن است تاریکی‌هاست. این‌که جایگاه و بینش و چشم‌انداز جبهه‌ای را ندانی. تاریکی‌ها در آسمان ایران زیادند. یکی جبهه احمدی‌نژاد است. نمی‌دانی از کجا آمده و به کجا می‌رود. تاریخ تولدش کی و ریشه‌هایش به کجا می‌رسد. اما خودش در این هشت سال حداقل تاریکی‌اش را روشن کرده است. در میان تاریکی‌ها چند چیز روشن است. جایگاه مراجع. انتخابشان میان آقایان مشایی و رفسنجانی روشن است.
می‌ماند که شکاف این تاریکی‌ها و روشنی‌ها چقدر بیش‌تر شود. این‌که رئیس پلیس فتوا دهد را نمی توان از نقطه نظر فقهی بررسی کرد. مدت‌هاست از زمان انقلاب که جای‌گاه‌ها مخدوش و مغشوش شده است. یکی از دعواها دعوای مرجعیت با جبهه تاریکی‌هاست. گفتم مرجعیت و نه روحانیت. مرجعیت بازمانده از زمان قبل از انقلاب است.  و قرار نبوده است که به زمان متعلق و وابسته باشد. قرار بوده که مرجع باشد.
باز می‌ماند که شکاف رهبری با مرجعیت و با مرجع چقدر بیش‌تر شود. یعنی رهبری با مرجع. می‌ماند که رهبری می خواهد بر چه مرجعی تکیه کند. که ولایت چه فقیهی باشد.

هیچ نظری موجود نیست: