۲۶ فروردین ۱۳۹۲

عابر پیاده


بخشیدن اگر گذشت است و گذشت گذشتن
بخشیدن عبور کردن است
 و عابر بخشنده
خاصه اگر پیاده باشد

هیچ نظری موجود نیست: