۲۴ فروردین ۱۳۹۲

زن‌گفتزن گفت: تو مرا تنها گذاشتی.
مرد گفت: نه.
زن گفت: چرا، تو مرا تنها گذاشتی.
مرد گفت: نه.
زن گفت:  برای تنهایی‌ام گریه حتی نکردی.

هیچ نظری موجود نیست: