۲۴ فروردین ۱۳۹۲

یک مگس


منتظرم یک مگس از جلوی پنجره گذر کند تا بغلش کنم.

هیچ نظری موجود نیست: