۱۷ فروردین ۱۳۹۲

چهارسوق


در این چهارراه، چهارسوق، که هر کس چیزی عرضه می‌دارد، خودش را، فکر می کردم آیا ملاقاتی در می‌گیرد، میان کلمات. آیا اتفاقی می‌افتد؟ کسی مثلا آبستن می‌شود؟

۲ نظر:

زن تناردیه در کابل گفت...

ارشیوت را میخوانم، چه خوب که اینجا را پیدا کردم.

نیشابور گفت...

چه خوب