۱۹ اسفند ۱۳۹۱

دام زبانامروز صبح در میان خواب‌و بیداری به این نتیجه رسیدم که گرفتار از گرفتن می‌آید و گرفتن گرفتار کردن است بعد به این‌که کسی‌که زبانش می‌گیرد یعنی در زبان گیر می‌کند یعنی که گرفتار زبان است و وقتی می‌گوییم زبانش بگیر یعنی گرفتار زبانش کن با زبان گرفتارش کن در دام زبانش بیانداز


در زبان فرانسه نگاه کردن با دوباره نگاه داشتن ساخته شده است
مثل این‌که لازم باشد برای دیدن چیزی اول آن را نگاه داشته باشی و
نگه‌داری یا نگاه‌داری همان پاییدن است  با چشم نگاه داشتن است
این‌که تا تو به چیزی نگاه می‌کنی آن‌چیز نگاه داشته می‌شود
پس چشم از او برندار

هیچ نظری موجود نیست: