۱۸ اسفند ۱۳۹۱

حوصله بیدار شدن ندارم


نمی‌خواهم بهار بیاید
حوصله بیدارشدن ندارم
به جای ریشه شاخه داده‌ام
سنگین شده‌ام
برف کمرم را خم می‌کند
باد شاخه‌های تردم را می‌شکند
حوصله ولوله مرغان را ندارم
می‌خواهم بخشکم

هیچ نظری موجود نیست: