۱۸ اسفند ۱۳۹۱

وای به‌ حالت


بعضی دل‌ها دل آشتی‌ست و بعضی‌دل‌ها دل قهر
وای به حالت
اگر دل قهر نداشته‌باشی و جای آشتی نباشد