۲۵ اسفند ۱۳۹۱

باغ ابدی

این عکس را یکی گذاشته بر وب که بگوید کاخ و پارک ورسای به خاطر برف تعطیل بوده است.
دیدن عکس به یاد من آورد که دیشب دیر وقت به رادیو گوش می‌دادم و باغبانی داشت حرف می‌زد. از باغ‌های ابدی می‌گفت. از باغ ورسای که باغ ابدی‌ست. همیشه همین است هیچ‌وقت هیچ تغییری نخواهد کرد. اگر درختی بمیرد یا خشک شود یا به دلیلی دیگر جایش درخت دیگری می‌گذارند و بعد آرایشش می‌کنند. همان‌طور که می‌خواهند. باغبان می‌گفت که لویی چهاردهم در این باغ گردش می‌کرد و ابدیت باغ تسلی‌اش می‌داد. نامیرایی‌اش میرایی او را از یاد می‌برد.

هیچ نظری موجود نیست: