۱۲ اسفند ۱۳۹۱

و ز درون شب تاربک سرشت
چشم از من به نهان
سوی من می‌نگرد

هیچ نظری موجود نیست: