۲۵ اسفند ۱۳۹۱

امروز از هر دری گفتم


آدم‌ها وصلت که می‌کنند یا به وصل که  می‌رسند
تن دیگری می‌شود تن خودشان
آن‌قدر که دل‌شان را می‌زند
بعد پای زنی دیگر یا مرد دیگری که وسط می‌آید
دوباره تن دیگری می‌شود تن دیگری
از تن‌شان جدا می‌شود
آنوقت دو طریق گشوده می‌شود
یا به سوی وصل می‌روند- وصل دوباره
با به سوی فصل- پاره

این‌ها شعر نیست ریاضت ویرگول و نقطه است
امروز از هر دری گفتم
مرغ همسایه چهار بار خودش را به شیشه پنجره کوبید
نشانه بهار است

هیچ نظری موجود نیست: