۲۶ بهمن ۱۳۹۱

جدی و ناجدی


تاریخ این نوشته هفتم فوریه است

در ایران دو نوع آدم هست. جدی و ناجدی. تعداد ناجدی‌ها خیلی زیادتر است. خیلی. خوب، معلوم است که تعداد جدی‌ها کم است. خیلی کم. جدی‌ها آن‌ها هستند که از این تکیه کلام فرهنگی « ای بابا» مصرف نمی‌کنند. ناگفته نماند که این عبارت خیلی ایرانی را با دو لحن مختلف می‌توان ادا کرد که در معنی آن و در نیت گوینده فرق می‌گذارد. کلا ایرانی‌ها هنوز قومی هستند که  که لحن‌های‌شان وارد لغت‌نامه نشده است. یعنی هنوز با زبان حرف نمی‌زنند.
لازم به گفت نیست که جدی‌ها در زندانند.  و ناجدی‌ها در زندانی دیگر. دیواری این دو را از هم جدا می‌کند.

هیچ نظری موجود نیست: