۱۰ اسفند ۱۳۹۱

هزار جهد بکردم که سر عکس بپوشم






۲ نظر:

Jila گفت...

چه همه "Copie conforme" رو تداعی کرد

نیشابور گفت...

آهان!
در فبلم آخرش هم همان که در ژاپن می‌گذرد از این خبرها هست.