۲۳ دی ۱۳۹۱

چند جفت جوراب و یک لنگه


صبح چند جفت جوراب و یک لنگه،  دو سفره  و چند بشقاب  پهن کردم.  برای امروز بس است. ظهر به وقت ناهار،  به آوای ته دیگ گوش دادم. برای امشب بس است.


هیچ نظری موجود نیست: